N.H 17, Adi-udupi, Udupi, Karnataka 576103
890/1, Om Beach Rd, Village, Gokarna, Karnataka 581326